Edward Weston: Nudes
A PORTFOLIO OF 46 PHOTOGRAPHS